Regulamin

Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu Klarko. Znajdą Państwo tutaj w szczególności informacje o zasadach składania zamówienia, ofercie, prawie do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.

§1 Definicje

Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy, w szczególności do reklamacji i zwrotów: Klarko Krzysztof Szostak, adres: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1; 90-135 Łódź numer telefonu: 697-113-606, adres e-mai: klarkoprojektowanie@gmail.com

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do
Pakiet  – zakres wybranej przez Klienta Usługi.      
Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w domenie Sklepu internetowego, umożliwiający złożenie Zamówienia oraz zapytania o wycenę.
Projekt  – projekt aranżacji pomieszczenia; wytwór umowy o świadczenie Usługi, będący indywidualnym projektem wnętrza zaprojektowanym przez Sprzedawcę
w oparciu o: informacje uzyskane od Klienta, obejmujące w szczególności pomieszczenie, jego przeznaczenie, wymiary oraz kształt, umiejscowienie istniejących przyłączy, okien i drzwi oraz styl w jakim ma zostać zaprojektowane pomieszczenie; materiały dostarczone przez Klienta, w szczególności rzuty pomieszczeń oraz wymiary; pakiet wybrany przez Klienta. Projekt aranżacji pomieszczenia nie jest tożsamy z projektem w rozumieniu Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego
Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.klarko.pl.
Sprzedawca – Krzysztof Szostak prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą KLARKO Krzysztof Szostak z siedzibą przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1; 90-135 Łódź (który to adres stanowi także adres do doręczeń), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5562750826, REGON: 527214405, adres e-mail: klarkoprojektowanie@gmail.com, nr tel. 697-113-606
Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
Usługa – usługa, która stanowi przedmiot sprzedaży w Sklepie, polegająca na stworzeniu Projektu.

§2 Postanowienia wstępne

 1.  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2.  Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej Sklepu
  w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3.  Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, standardowego systemu operacyjnego, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies,
  a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Jeżeli Sprzedawca oferuje treści lub usługi cyfrowe, a korzystanie z nich wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie tych produktów w Sklepie.
 5. W przypadku ogłoszenia obniżenia ceny towaru, Sprzedawca informuje o najniższej cenie z okresu 30 dni przed obniżką ceny, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
 6. Specyfika każdego Projektu oraz jego cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Projektów w Sklepie.
 7. Przesyłanie za pośrednictwem formularzy treści bezprawnych jest zabronione.

§3 Dokonywanie zakupów w Sklepie

 1. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji.
 2. Cena towaru brutto, podana jest na stronie Sklepu. Ceny usług nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia.
 3. Informacje o usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Po dokonaniu wyboru Usługi, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. W przypadku posiadania kodu rabatowego, Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę
  w ramach składanego Zamówienia.
 5. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach danych oznaczonych jako obowiązkowe. Do momentu kliknięcia przycisku kończącego zamówienie, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia lub podanych danych.
 6. W celu finalizacji zamówienia, konieczne jest złożenie przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku kończącego zamówienie „Zapytaj o wycenę” na stronie podsumowującej zamówienie. Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie wypełnienie Formularza Zamówienia, uzupełnienie danych, wybranie odpowiedniego Pakietu i wyrażenie wymaganych zgód, w tym akceptacja regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do wstępnej wyceny. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do dokonania wstępnej wyceny Usługi następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany
  w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do dokonania wstępnej wyceny Usługi.
 8. Sprzedawca niezwłocznie przesyła wstępną wycenę zamówionego przez Klienta Projektu na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, nie później jednak niż w terminie 5 dni od otrzymania Zamówienia.
 9. Klient, po otrzymaniu wstępnej wyceny Usługi, przesyła Sprzedawcy informację dotyczącą akceptacji lub braku akceptacji przedstawionej ceny drogą elektroniczną,
  w odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą wycenę.
 10. Wszelkie etapy świadczenia usługi, które wymagają akceptacji Klienta rozpoczynają się po przesłaniu przez Klienta akceptacji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 11. Klient, który zaakceptował wstępną wycenę, jest zobowiązany do:
  1. przesłania szczegółowych pomiarów, rzutów oraz innych, wskazanych przesz Sprzedawcę, informacji dotyczących pomieszczenia, dla którego ma zostać stworzony Projekt;
  2. wypełnienia ankiety dotyczącej szczegółów Projektu, przesłanej przez Sprzedawcę.
 12. Po spełnieniu warunków z ust. 9-11 powyżej, Sprzedawca przesyła szczegółową wycenę Usługi na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 13. Klient, który zaakceptuje szczegółową wycenę w sposób opisany w ust. 10, otrzyma od Sprzedawcy drogą elektroniczną Umowę. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem
  a Sprzedawcą.
 14. Między Klientem a Sprzedawcą może zostać zawarta umowa o świadczenie usług.
 15. Płatność wynagrodzenia dla Sprzedawcy z tytułu zawartej umowy odbywa się w dwóch ratach i została szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.
 16. Po uiszczeniu pierwszej raty płatności, Sprzedawca przedstawi Klientowi kilka rzutów koncepcyjnych w ramach Projektu. Po otrzymaniu rzutów koncepcyjnych, Klient dokonuje wyboru koncepcji, na podstawie której Sprzedawca przygotuje wstępną wizualizację.
 17. Po otrzymaniu i zaakceptowaniu wstępnej wizualizacji, Klient uiszcza drugą ratę płatności. Po zaksięgowaniu płatności, Sprzedawca przystąpi do prac nad pełną wizualizacją.
 18. Sprzedawca przekazuje pełną dokumentację wytworzoną w ramach Projektu po akceptacji wizualizacji pełnej przez Klienta.
 19. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na Projekt pomieszczenia o powierzchni nie mniejszej niż 7m2. W przypadku mniejszych pomieszczeń, cena projektu jest liczona jak za pomieszczenia o powierzchni 7m2, w związku z czym minimalna kwota zamówienia wynosi 350 zł brutto.
 20. W przypadku powierzchni pomieszczenia, niewyrażonej w pełnych m2, Sprzedawca oblicza cenę Projektu poprzez zaokrąglenie do najbliższej wartości, tj.:
  1. zaokrąglanie powierzchni do jedności, poprzez zwiększenie wskazanej cyfry o jeden, jeżeli cyfra wyrażająca części dziesiętne jest większa lub równa 5;
  2. w przypadku, gdy cyfra wyrażająca części dziesiętne jest mniejsza niż 5, zaokrąglanie powierzchni w dół.  
 21. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia
  w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub podanych w korespondencji elektronicznej prowadzonej ze Sprzedawcą. W takiej sytuacji sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. 
 23. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do przyznawania indywidualnych rabatów dla klientów, o czym informuje Klienta drogą elektroniczną w ramach korespondencji e-mailowej.

§4 Obowiązki Klienta

 1. Klient jest zobowiązany do podania wszelkich niezbędnych do realizacji umowy parametrów oraz informacji znajdujących się w Formularzu Zamówienia, ankiecie szczegółowej czy wymaganych przez Sprzedawcę w korespondencji dotyczącej Projektu.
  1. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wymiary, rzuty oraz inne informacje dotyczące Projektu, których udzieli Sprzedawcy. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu Projektu wykonanego według podanych przez niego parametrów, jeżeli odbiegają one od rzeczywistych parametrów pomieszczenia, dla którego została wykonana Usługa.
  2. Klient jest zobowiązany do skonsultowania otrzymanego Projektu z wykonawcami jeszcze przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych nad zaprojektowanym pomieszczeniem. 

§5 Cena i płatność

 1. Cena Projektu w ramach oferowanych przez Sprzedawcę Pakietów jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu oraz w Formularzu Zamówienia.
 2. Klient ma możliwość rozszerzenia Pakietu o dodatkowe elementy. W takim przypadku, cena Projektu jest ustalana indywidualnie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia indywidualnej ceny za Projekt,
  w szczególności w przypadku większego poziomu skomplikowania projektu lub większa powierzchnia pomieszczeń, które mają być objęte Projektem.
 4. Płatność wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu zawartej umowy
  o świadczenie usług odbywa się w dwóch ratach, zgodnie z postanowieniami  § 3 ust. 15-17 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku chęci uiszczenia przez Klienta, który wybrał Pakiet II lub Pakiet III, obu rat z góry, w ramach przedpłaty, Sprzedawca może zaoferować 3% rabat za zamówienie.
 6. W Sklepie honorowane są formy płatności obejmujące w szczególności przelew tradycyjny.
 7. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zawartej umowy:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym terminie zamówienie może zostać anulowane.
 9. Klient wyraża zgodę na wysyłkę faktury w formie elektronicznej.

§6 Licencja

 1. Projekt będący wytworem zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
 2. Na żadnym etapie realizacji Zamówienia Sprzedawca nie przenosi na Klienta autorskich praw majątkowych do Projektu lub jego części
 3. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Projektu lub jego części na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 4. Projekt jest opatrzony oznaczeniami Sprzedawcy, w szczególności logo lub logotypem i/lub sygnetem. Klientowi nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek ingerencji
  w oznaczenia Sprzedawcy lub używanie ich bez uprzedniego uzyskania zgody Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca może wykorzystać Projekt, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w dowolnym celu, w tym w szczególności do celów marketingowych oraz umieszczenia ich we własnym portfolio.

§7 Niezgodność usługi z umową; reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Projekt ma wadę, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona.
 3. Adres korespondencyjny właściwy do reklamacji to: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1; 90-135 Łódź
 4. Jeżeli Projekt jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodności z umową.
 5. Jeżeli doprowadzenie Projektu do zgodności z umową jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzanie Projektu do zgodności z umową.
 6. Sprzedawca dokonuje doprowadzenia Projektu do zgodności z umową niezwłocznie po tym, gdy został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę Projektu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty doprowadzenia Projektu do zgodności z umową, w tym w szczególności koszty robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 7. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia Projektu do zgodności z umową lub nie doprowadził do zgodności Projektu z umową.
 8. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 9. W razie odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 10. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta
  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Prawa z tytułu niezgodności Projektu z umową przysługują konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (klarkoprojektowanie@gmail.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wypełnienie formularza odstąpienia od umowy będącego załącznikiem nr 1 lub pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umowy:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
   w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
   o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta,
  14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny
   w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

§9 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów przy użyciu Danych Sprzedawcy.
 2. Nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę to:
  1. możliwość zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną,
  2. możliwość otrzymywania newslettera (w przypadku umożliwienia zapisu na newsletter na stronie Sklepu).
 3. Zapis na newsletter może być dokonany poprzez przesłanie wypełnionego formularza zapisu do newslettera lub zaznaczenie zgody w procesie składania zamówienia. W przypadku skutecznego zapisu na newsletter, Sprzedawca świadczy usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail, które zawierają informacje o produktach, promocjach lub usługach Sprzedawcy. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w przycisk służący rezygnacji zawarty w wiadomości e-mail lub przesyłając rezygnację na adres mailowy Sklepu.
 4. W przypadku chęci złożenia reklamacji, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 5. Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej działania Sklepu w terminie do 14 dni. Klient jest proszony o przesłanie reklamacji na adres e-mail Sprzedawcy.
 6. Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest    ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.
 7. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy.
 8. Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji ze świadczonych usług.

§10 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą klientów będących przedsiębiorcami.
 2. Strony wyłączają całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w zakresie utrzymania konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytułu.
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez przesłanie przedsiębiorcy stosownego oświadczenia. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytułu.
 5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać od przedsiębiorcy dokonania przedpłaty w całości albo części.
 6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, ograniczona jest do wysokości ceny zapłaconej za Projekt. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do przedsiębiorcy.
 7. Właściwym do rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a przedsiębiorcą jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Przepisy niniejszego paragrafu nie mają na celu ograniczenia praw przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.

§11 Opinie

 1. W przypadku prezentowania opinii konsumenckich, Sprzedawca weryfikuje opinie na temat usług wdrożył odpowiednie rozwiązania w celu oceny ich autentyczności. Po wystawieniu opinia jest weryfikowana przez pracownika sklepu. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do autentyczności opinii, są one wyjaśniane na podstawie przedstawionych dowodów na zakup określonej usługi. Jeżeli okaże się, że dane zawarte w opinii oraz uzyskane podczas wyjaśnień, nie mogą zostać powiązane
  z zamówieniem, które było przedmiotem opinii, opinia taka jest usuwana.
 2. Publikujemy wszystkie opinie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) i nie ingerujemy w ich treść, nie oferujemy dodatkowych korzyści związanych z wystawieniem opinii lub jej wycofaniem.
 3. Z powyższych względów możemy zapewnić, że opinie dostępne na stronie Sklepu są weryfikowane i autentyczne oraz odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia zakupowe.
 4. Opinie na temat Sklepu mogą być wystawiane na stronach innych podmiotów.
  W przypadku takich opinii w zakresie oceny wiarygodności i autentyczności opinii zastosowanie znajdują zasady stosowane przez te podmioty. Ze swojej strony Sklep dokłada wszelkich starań by opinie na temat sklepu były zawsze wiarygodne
  i autentyczne.

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych ich odbiorców oraz praw Klienta zawarte zostały w Polityce Prywatności Sklepu.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych towarów, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn, takich jak np. zmiana oferty, zmiana przepisów prawa. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. O zmianie regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania cen Projektów oraz promocji bez uszczerbku dla umów zawartych przed tymi zmianami.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, gwarantowanych przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące akty prawne.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
   o rozstrzygnięciu sporu,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 8. Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 9. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

Wzór oświadczenia dotyczącego reklamacji oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy – skorzystanie z poniższych wzorów nie jest obowiązkowe, a jedynie rekomendowane.